iPF Kişilik Envanteri

Home/iPF Kişilik Envanteri
iPF Kişilik Envanteri 2017-06-08T13:18:56+00:00

logo-ipfGiriş

Psikolojide “Büyük Beş” kişilik özelliği, deneysel araştırma ile keşfedilmiş ve hemen tüm kültürlerde beş göze çarpan etmen veya kişilik boyutlarıdır. Bu model hakkında ilk genel ima, 1933 yılında L. L. Thurstone tarafından Amerikan Psikoloji Birliği için yapılan başkanlık söylevi sırasında olmuştur. Bu beş etmen açıklık, Dışsallık, Uyumluluk, Sorumluluk Bilinci, Duygusal Kararlılık, Yeniliğe Açıklık’tır. Bunlara aynı zamanda “Beş Etmen Modeli” (BEM) de denir ve bugün dünyada yaygın olarak kabul görmüş kişilik modelidir. iPF© Kişilik Envanteri bu modelden hareketle, Türk kültürüne uygun olarak geliştirilmiş bir değerlendirme aracıdır. iPF©, bireylerin belirli sıfatlara verdiği değerlendirmelerden hareket ederek kişilik özellikleri ve eğilimlerini incelemekte ve raporlamaktadır.

iPF©, bireyin kendini bazı sıfatlara uyumluluğu açısından yaptığı değerlendirmelerden yola çıkarak, onun kişilik, ihtiyaç ve rol yapılanmasını bir bütün olarak raporlayan bir iPF© içerisinde yer alan bölümler, psikolojik çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlar ile paraleldir. iPF© raporunun temel amacı, rapor sahibinin davranış potansiyellerine ilişkin bilgi sağlamak ve kullanıcının “farkındalık düzeyi”ni bu açıdan arttırmaktır. Raporun temelinde psikoloji literatüründe yapılmış birçok çalışma, Türkiye’de iPF© ile 2007 yılından itibaren yürütülen analize dayalı bilimsel çalışmalar ve kişilik teorileri yatmaktadır.

Rapor aksiyon odaklı olarak dikkatli incelendiğinde aşağıdaki bilgileri sağlar:

 • Bireyin davranış kalıpları ve bunun altında yatan temel motivleri
 • Bireysel olarak zorlanılabilecek ortam ve davranışlara ilişkin bilgi
 • Bireyin belirli bir kültüre uyum gösterip gösteremeyeceği
 • En üretken çalışma alanlarının neler olduğu
 • Bireysel gelişim hedefleri ve aksiyon planları doğrultusunda dikkat edilmesi gereken unsurlar

 

iPF Raporları

iPF© kişilik yapılanmasını bir bütün olarak görerek, bireyin 4 temel motivi, 20 kişilik özelliği, diğer insanlar ile çalışmak durumunda kalındığında edinilen 9 takım rolünü ve çalışma alanında karşılaşılan durumlarda nasıl tepkiler göstereceğine ilişkin bilgileri raporlamaktadır.

iPF© genel uygulamasına ek olarak görev yönelimli raporları da alınabilmektedir. Örnek raporları görmek için aşağıdaki raporları tılkayabilirisiniz.

iPF Örnek Detay Rapor

iPF Örnek Kısa Rapor

iPF Sales Satış Profiline Uyum Raporu

iPF Lead Liderlik Profiline Uyum Raporu

 

Uygulama, Test Künyesi ve Geçerlilik Çalışması

iPF©’in doldurulması yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Uygulama kağıt – kalem ve InsightOnline sistemi üzerinden uygulanmakta ve raporlanmaktadır. iPF©’in norm grubu, farklı sektörde çalışmakta olan çeşitli görevlerdeki çalışanlardan oluşan toplam 3000 kişiyi içermektedir. Norm grubunun yaş ortalaması 29.3 (SS=6.5) olup %52’si erkeklerden %48’i kadınlardan oluşmaktadır. Grubun %56’sı üniversite mezunudur.

 • İfade Sayısı: 170
 • Süre: ~12 dk.
 • Online olarak kolay ve hızlı doldurulur ve hemen raporlanır.
 • Bireyin bir işi yapmadaki motivasyon ve tatmin düzeyine ilişkin bilgi verir.
 • Yüksek performans gösterecek deneyimsiz adayların tespit edilmesini sağlar.
 • Türk iş dünyası ve normuna göre geliştirilmiştir.
 • Geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları tamamlanmış ve AVRUPA PSİKOLOJİ KONGRESİ’nde sunulmuştur.
 • Gerçekleştirilen güvenilirlik analizleri envanterin tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir. Yapılan analizlerde alt boyutlara ilişkin iç tutarlılık katsayılarının 0,75 ile 0,89 arasında değişmesi; tüm test iç tutarlılığın 0,88 olması; test-tekrar test katsayıları ise 0,74 ile 0,83 arasında olması envanterin güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

 

Kullanım Alanları

 • İşe alım
 • Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları
 • Kariyer planlama ve yetenek yönetimi
 • Farkındalık ve kendini tanıma çalışmaları,
 • Gelişmesi gereken alanların tespiti,
 • İşin gerektirdiği eğilimlerin tespit edilmesi,
 • Eğitim geliştirme faaliyetleri
 • Takım kurma ve geliştirme