iCoach Koçluk Süreci Envanteri

Home/iCoach Koçluk Süreci Envanteri
iCoach Koçluk Süreci Envanteri 2017-06-08T13:18:56+00:00

logo-icoachGiriş

iCoach©, bireyin kendini bazı ifadelere uyumluluğu açısından yaptığı değerlendirmelerden yola çıkarak, onun temeldeki eğilim, tercih ve potansiyellerini raporlayan bir değerlendirme aracıdır. iCoach©, içerisinde yer alan bölümler, psikolojik çalışmalar sonucunda elde edilen bilimsel sonuçlar ile paraleldir ve size hangi özelliklerin ne derecede değişebileceğine ilişkin bilgi sunmayı amaçlar.

 

iCoach©, raporunun temel amacı, danışanı etkileyecek temel psikolojik yönelimleri hakkında bilgi sağlamak; davranış ve tercih potansiyellerine ilişkin koçun ve danışanın farkındalık düzeyini bu açıdan arttırarak koçluk sürecinin başarıya ulaşmasına katkı sağlamaktır.

 

Rapor aksiyon odaklı olarak incelendiğinde danışanınız hakkında aşağıdaki bilgileri sağlar;

  • Davranışların kaynağını oluşturan temel motivler/ihtiyaçlar
  • Zihinsel olarak zaman kavramına ilişkin kendini nasıl konumlandırdığı;
  • Davranışlarına yön veren değerlerinin neler olduğu,
  • Değişim sürecine bilişsel, duygusal ve davranışsal düzlemde nasıl tepki vereceği,
  • Değişim karşısında nelerin destekleyici nelerin engelleyici olabileceği.

Örnek Rapor

iCoach© ve Koçluk Süreci

Temel Motivler

Bu alanda yer alan boyutlar, koçluk süreci içerisinde özellikle hedef belirleme ve problemin neye ilişkin olduğunu belirlemede devreye girerler. Eğer belirlenen hedef bireyin davranışlarını şekillendiren motivlerle/ihtiyaçlarla uyumlu değil ise koçluk sürecinin başarıya ulaşma ihtimali azalır. Buna ek olarak, bireyin motivlerinin düşük olması, koçluk sürecinde ortaya koyulan hedeflerle ilgili aksiyona geçmekte zorluklar yaşanmasına neden olabilir. Bu alanlarda değişimi hedeflemek, kısa vadede koçluk sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir.

Ayrıca, Başarı ve Hakimiyet motivleri bir işi gerçekleştirmede çakışan motivler olarak evrilirler. Çünkü başarı motivi kişinin bir işi kendisinin yapmasını söylerken, Hakimiyet motivi o işi birine yaptırmayı içerir. Bu iki motive birden yüksek ise bireyde delege edememe, güven duyamama gibi problemler gözlemlenebilir. Ek olarak, motivlerin üçünün birden baskın olması, bireyin hangi motivini tatmin edeceğine ilişkin önceliklendirme yapamamasına ve böylece artan stres düzeyi ile birlikte zaman yönetimi yapamamasına neden olabilir.

Diğer yandan, bireyin her bir motive verdiği değer o motivin ondaki miktarından farklı olabilir. iCoach© Raporu bu nedenle hem kişinin bir motivi ne düzeyde taşıdığını hem de o motive ne düzeyde değer verdiğini raporlar. Motivin düzeyi ile ona atfedilen değer düzeyi arasındaki farklar birçok probleme neden olabilir. Bu çerçevede, her bir motiv için 3 durumdan biri oluşur;

Kişisel Değerler Haritası

Değerler, bireyin günlük hayatta hangi davranışlarının doğru hangilerinin yanlış olduğuna karar verirken kullandığı temel referans noktalarıdır. Bu alanda yer alan unsurlar, bireylerin yaşamında rehber prensiplerledir. İCoach©‘ın bu bölümü birçok davranışa yön veren bireye neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda yol gösteren değerler alanında normatif olarak ne durumda olduğunu raporlar. Bir dizi karşılaştırmalı soruyla ölçülen değerler böylece bireylerin doğru-yanlış ayrımına ilişkin belirledikleri bireysel inanç standartlarını oluştururlar. İnsanlar değerleriyle yaşar ve değerleriyle doyuma ulaşırlar. Kişinin davranışlarının yönüne ilişkin önemli bir referans noktası olduklarından ve hayattan elde edilen doyumun derecesini şekillendirdiklerinden değerlerin analizi koçluk sürecinin olmazsa olmazlarından biridir. Değerler ile elde edilen bilgi danışanın ‘Nasıl bir hayat istiyorsun?’ sorusuna verdiği yanıtı önemli oranda belirler. Birçok noktada yaşanan problemler, performans düşüklükleri ve tatminsizlikler değerlere uygun hareket edilmemesi sonucu oluşur. Raporun bu bölümünde, danışanınızla hedeflerinin değerleri ile uyumluluğunu değerlendirebilirsiniz.

 

Zaman Yönelimi

Zaman kavramının zihin tarafından nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi veren boyuttur. Toplumda genel olarak kuşak farkının ortaya çıkmasını sağlayan bu alan, kişinin zihinsel olarak nasıl kodlandığının da göstergesidir. iCoach©‘ın bu bölümü bireyin genel olarak zihnin otomatik olarak hangi zaman dilimine yöneldiğini raporlar. Temel olarak 6 adet olan zaman yöneliminin 4 adedi koçluk sürecinde çokça ön plana çıkar. Toplumda genel olarak kuşaklar arası farklılaşmaya neden olan boyuttur. Bugün birçok işletmede yaşanan;

  • işten çabuk sıkılma,
  • çalışanı motive edememe,
  • çalışan adanmışlığındaki düşüş

gibi problemlerin temelinde zaman yönelimi yatar.

Koçluk sürecinin başarılı olması için, bireyin daha fazla geleceğe odaklanması, geçmişe yönelik düşüncelerden kurtulması ve dürtüsel hareket etmeyi bırakması gerekir. Böylece, koçlukta hedeflenen değişimler için gerekli zamansal yönelim sağlanmış olur.

Diğer yandan, danışandaki zaman yönelimindeki farklılıkla koç tarafından düşünülmelidir. Mesela, bazı danışanlarda geçmişe otomatik yönelim fazladır. Koçluk sürecinin temel aşamalarından biri olan hedef belirleme aşamasında, geçmişe otomatik olan yönelen kişiler bir de gelecek yönelimleri düşük ise geleceği kurgulamakta ve gelecek yönelimli hedef belirlemede zorlanırlar. Böyle durumlarda, koçun danışanı otomatik olarak geçmişe yönelmesinde farkındalık yaratmaya odaklanması ve ısrarla geleceği kurgulamaya yönelik davranması yararlı olacaktır.

Zaman yöneliminin bir diğer kullanım alanına örnek ise düşük gelecek yönelimi ve dürtüselliktir. Kişinin bulunduğu ana çokça odaklanması hedefler koysa bile bunları gerçekleştirecek stratejik aksiyona geçmesinde problemlere neden olabilir. Ya da bazı kişilerde, geçmişi fazlaca önemseme nedeniyle geleceğin farklı olabileceğine ilişkin algı zayıflamış olabilir. Böyle durumlarda gerçeği test etme farklı sonuçlar alınabileceğini gösterme gibi unsurlar üzerinde çalışılabilir.

Bir diğer problem yaratabilecek profil yüksek gelecek yönelimi ve çok düşük dürtüsellikte kendini gösterir. Böyle durumlarda, kişi kendini tüketecek şekilde isteklerini erteleyip, benlik isteklerinin ifadesini bir kenara bırakarak hareket eder. Bu durum bireyin hırslara kapılarak yaşadığı stres düzeyinin artmasıyla sonuçlanır. Böyle durumlara ilişkin koçun farkındalık çalışması yapması ve öz benliğin istek ve ihtiyaçlarının doyumuna ilişkin erteleyici tavrın zarar verici olabileceğini göz önüne alarak hareket etmesi yararlı olabilir.

 

Değişim Yönelimi

Bireyin herhangi bir değişim karşında nasıl ve ne yönde tepki verdiğinin göstergesidir. iCoach©‘ın bu bölümü, kişinin değişimi ne düzeyde arzuladığı ve değişim karşısında ne düzeyde uyum göstereceğini raporlar.

Değişim sürecine bireyin tepkisi bilişsel yapının konumlanışı gereği üç farklı düzlemde incelenir. Bunlar;

Her değişim birey için büyük bir stres kaynağıdır ve bireylerin belirli özellikleri bu stresle baş edebilme düzeyini değiştirmektedir. Bu alan özellikle koçluk süreci için çok kritik öneme sahiptir çünkü koçluk süreci tümüyle kişide veya durumda değişimi hedefleyen bir süreçtir. Eğer bireyin değişime bilişsel, duygusal veya davranışsal alandan birinde direnci varsa hedeflenen değişimin gerçekleşmesi zor olacaktır. Bu nedenle süreçte koçluk alan bireyin ve koçluk veren kişinin bu dirençle baş etmesini sağlayacak yöntemler geliştirmesi gerekir.

Ayrıca, genel olarak duygusal reaksiyonu olumsuz olan danışanların değişimle ilgili çevrelerine olumsuz duygu bulaştırdıkları görülür. Bu durumda, eğer kişi bir takım içerisinde ise bu duygu o kişilere şikayet olarak dönebilir. Bu kişiler yönetsel rolde olduklarında takımlarını motive etme problemleri yaşayabilirler.

Ayrıca, değişimde bilişsel esnekliği düşük olan kişiler sık değişim gerektiren ortamlara girdiklerinde (hızlı tempolu ve anlık kararların verildiği ortamlar gibi) yüksek miktarda strese girerler ve tükenmişlik hissetme ihtimalleri artar. Bu nedenle böyle durumlarda bilişsel esneklik kazanmaya yönlendirici aktiviteler ve/veya pozisyon değişikliği sağlama gibi çözümler konuşulması gereken adımlardır.

 

Değişim Dinamikleri

Bu bölümde raporlanan alanlar bireysel özelliklerdir ve kişinin yetkinliklerine ilişkin bilgi verirler. Bu özellikler bireysel anlamda başarıya götüren özellikler olarak öne çıkarlar. iCoach©‘ın bu bölümü, kişinin değişimi sağlarken kullanabileceği değişim kaynaklarını raporlarlar. Bu alanda yer alan boyutlar;

Değişim Dinamikleri alanındaki boyutların hepsi bireyin işinde belirli bir hedefi gerçekleştirirken veya bir engelin üstesinden gelirken kullandıkları kaynaklardır. Bunlar bireyin performansını çok etkilemelerine rağmen değişebilir ve gelişebilir alanlardır. Bu nedenle, koçluk sürecinde özellikle bu alanlarda gelişim hedeflenmesi yararlı olur. Örneğin, bir danışanın öz-yeterlilik inancı düşük ise, o kişi bir konuyla ilgili ya da hayatının genelinde bir şeyleri başarabileceği algısına sahip değildir. Bu durum onda “donma tepkisi” (freezing response) adı verilen bir kilitlenmeye neden olabilir. Hatta bu durum bireyi depresif bir konuma getirebilir. Eğer danışanda öz yeterlilik algısı düşük ise, tüm gerçekleştirilmek istenilen hedefler bir kenara bırakılarak öncelikle bu algının üzerinde çalışılması gerekir. Buna ek olarak, örneğin kişinin kontrol odağı düşük ise, hayatının şans ve kader gibi faktörlerle yönlendirildiği düşüncesi baskın gelir. Bu neden bu kişilerde hedef yönelimli çalışma yapmak zorlaşır. Böyle durumlarda, görüşmenin kontrolü bireyin elinde olan alanlar üzerinde yapılandırılması yararlı olacaktır.

 

Norm ve Geçerlilik Çalışmaları

iCoach©’ın norm grubu, farklı sektörde çalışmakta olan çeşitli görevlerdeki çalışanlardan oluşan 5000 kişiyi geçmektedir.

Gerçekleştirilen güvenilirlik analizleri envanterin tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir. Yapılan analizlerde alt boyutlara ilişkin iç tutarlılık katsayılarının 0,86 ile 0,88 arasında değişmesi; tüm test iç tutarlılığın 0,87 olması; test-tekrar test katsayıları ise 0,50 ile 0,95 arasında olması envanterin güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.