iTrust Güvenilirlik Envanteri

Home/iTrust Güvenilirlik Envanteri
iTrust Güvenilirlik Envanteri 2017-06-08T13:18:56+00:00

logo-itrust

iTRUST® Güvenilirlik Envanteri özellikle yurt dışında yaygın bir şekilde kullanılan “Integrity” testleri ve modelleri esas alarak Türk kültürüne uygun olarak geliştirilmiş bir değerlendirme aracıdır. Envanter, işe alınacak adayların iş başında işten kaytarma, işyeri malzemelerine zarar verme, izlenim yönetimi, görevi su istimal etme, işi ağırdan alma, iş yeri kurallarına uymama gibi verimlilik karşıtı davranışları ne sıklıkla yapabileceğine dair ön görüde bulunulması amacıyla geliştirilmiştir.

TRUST®’da, toplam 70 ifade yer almaktadır. Envanter, bireyin kendisine ilişkin verdiği skorları esas alarak bir genel boyutun altında yer alan 4 alt boyutu analiz etmektedir.

  • Açıklık
  • Öz-Kontrol
  • Güvenilir Olma
  • Kurallara Uyum

Örner Rapor

Test Künyesi

iTRUST®ın norm grubu, iş dünyasında çeşitli görev ve pozisyonlardaki çalışanlardan oluşan toplam 2500 kişiyi içermektedir. Norm grubunun yaş ortalaması 24,6 (SS=4,9) olup %49’u erkeklerden ve %51’i kadınlardan oluşmaktadır. Grubun %55’i üniversite mezunu, %20’u lisans üstü ve %25’i lise mezunudur.

iTRUST®a ilişkin gerçekleştirilen güvenilirlik analizleri (boyutlara ilişkin iç tutarlılık katsayıları 0,75 ile 0,89 arasında; test-tekrar test katsayıları ise 0,72 ile 0,87 arasında değişmektedir) envanterin güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Geçerlilik analizi için iTRUST®dan elde sonuçlar (n=912) bireylerin altı boyutlu kişilik envanteri olan ve genel bir dürüstlük boyutu olan bir kişilik envanteri ile karşılaştırılmıştır. Konuyla ilgili yurt dışında yapılan çalışmalar ile tutarlı olarak, iTRUST® sonuçları dürüstlük testi, uyumluluk ve sorumluluk bilinci ilişkili çıkmış; duygusal dengesizlik, dışadönüklük, deneyime açıklık ile ilişkisiz çıkmıştır. Bu durum iTRUST®’ ın yapı geçerliliği olan bir envanter olduğunu göstermektedir (Bkz. Tablo 1).

Kullanım alanları 

  • İşe alım sürecinde,
  • Güvenliğin ve dürüstlüğün önemli olduğu kritik pozisyonlara seçilen adayların değerlendirilmesinde.