JobFit Mesleki Kişilik Envanteri

Home/JobFit Mesleki Kişilik Envanteri
JobFit Mesleki Kişilik Envanteri 2017-06-08T13:18:56+00:00

logo-jobfit

Giriş

JOBFIT® Mesleki Uygunluk Envanteri Türk kültürüne uygun olarak geliştirilmiş bir değerlendirme aracıdır. JOBFIT® bireylerin ilgi alanlarından hareketle hangi mesleklere yatkın olduklarını belirlemeye yönelik geliştirilmiş ve bireylerin bu yönlerini Holland’ın mesleki ilgi teorisi kapsamında analiz eden bir envanterdir. JOBFIT® ’da toplam 91 ifade yer almakta olup 6 ana boyut altında ele alınan mesleki kişilik özellikleri değerlendirilmektedir. Envanter, bireyin kendisine ilişkin verdiği skorları esas almaktadır.

Holland (1959; 1966) insan davranışının birey ile onun çevresi arasındaki etkileşimin bir fonksiyonu olarak görmektedir. Bu teori bireyin yatkınlıklarının ve çevrenin değerlendirmeye alınarak çevre şartlarına en uygun bireyin seçilmesi temeline dayanmaktadır. Buna göre, insanlar kendi kişilik özellikleri ile örtüşen çevre şartlarını tercih etmekte; çevre kendisine uygun olan bireyin yetenek ve yatkınlıklarını ödüllendirmekte ve bu durumda mevcut çevrede memnuniyet yaşayan birey daha fazla olumlu davranış sergilemektedir. Bu teorisini iş dünyasına taşıyan Holland, bireyin yaptığı işin kendi kişisel tercihleri ile uyumlu olmasının o bireylerin kariyerleri ve iş performansları açısından daha olumlu olacağını belirterek “Mesleki Kişilik” kavramını ortaya atmıştır. Mesleki kişilik profilleri ve bunların kombinasyonları farklı iş ve pozisyonlara uygundur ve iş ile en çok örtüşen profil sağlandığında hem çalışan hem işletme daha olumlu sonuçlar elde etmektedir.

Örnek Rapor

Mesleki Kişilik Boyutları

 • Teknik / Gerçekçi
 • Araştırmacı
 • Yaratıcı
 • Yardımsever
 • Girişimci
 • Tekrarlayıcı

Mesleki Kümeler

JOBFIT+® ayrıca 6 mesleki eğilimin faklı kombinasyonlarından oluşturulan toplam 12 iş / görev kümesine ilişkin bireyin uygunluk yüzdesini vermektedir. Bu kümeler;

 • Pratik / Operasyonel / Teknik İşler
 • Pratik – Yaratıcılık
 • Araştırma
 • Kültür / Sanat
 • Sosyal Hizmet
 • İdare / Koordinasyon / Yönetim
 • Operasyonel Satış / Pazarlama
 • Agresif Satış / Pazarlama
 • Girişimcilik
 • Rutin ve Tekrarlayan işler
 • Teftiş / Denetleme
 • Yoğun İletişim Gerektiren İşler

 

İş Motivatörleri

İş Motivatörleri Bölümü bireyin hayatında tercih ettiği ve önceliklendirdiği çalışma alanlarının neler olduğunu analiz etmekte ve raporlamaktadır. Kurumun veya ilgili birim yöntcilerinin çalışanlarında aradıkları iş motivötörü farklı farklı olabilir. Örneğin bazı kurum veya yöneticiler bireysel gelişim ve öğrenmeyi temel iç amacı görürken bazıları kariyeri veya yaratıcılığı ön plana çıkarmaktadır. JOBFIT+® bu eğilimden yola çıkarak, bir işte çalışacak adayın iş amaçlarını ölçmekte ve raporlamaktadır. JOBFIT+® ile ölçülen boyutlar aşağıdaki gibidir;

 • Kariyer
 • Yaratıcılık
 • Gelişim
 • Otonomi
 • Ücret
 • Prestij
 • Sosyal ortam
 • Çalışma koşulları

NORM ÇALIŞMASI, GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ANALİZLERİ

JOBFIT®’in norm grubu, farklı sektörde çalışmakta olan çeşitli görevlerdeki çalışanlardan oluşan toplam 2500 kişiyi içermektedir. Norm grubunun yaş ortalaması 26,7 (SS=7,6) olup %55’ı erkeklerden %45’ı kadınlardan oluşmaktadır. Grubun %67’si üniversite mezunu, %33’ü lise mezunudur.

JOBFIT+® ifadelerine uygulanan Temel Bileşenler Analizi sonucunda, mesleki kişilik boyutlarının yukarıda sözü edilen altı temel boyut alında toplandığı tespit edilmiştir. Altı temel boyut mesleki kişilikteki toplam varyansın yüzde 55’ini açıklamaktadır.

JOBFIT+®’ailişkin gerçekleştirilen güvenilirlik analizleri envanterin tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir. Yapılan analizlerde alt boyutlara ilişkin iç tutarlılık katsayılarının 0,75 ile 0,89 arasında değişmesi; tüm test iç tutarlılığın 0,88 olması; test-tekrar test katsayıları ise 0,74 ile 0,83 arasında olması envanterin güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Envanterin iş performansı ile ilişkisi ise çeşitli kurumsal uygulamalarla ortaya konmuştur. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre, mesleki kişiliğine uygun işler yapmayan bireylerin işlerinden duydukları memnuniyet seviyesinin ve performanslarının düşük olduğu görülmektedir. Bu durum JOBFIT+®’in kriter geçerliliğine sahip bir envanter olduğunu göstermektedir.

Test Künyesi ve Özellikler

 • İfade Sayısı      : 91
 • Süre                     : ~12 dk.
 • İçerik                  : 6 temel mesleki kişiliğin detaylı analiz raporu ve 12 pozisyon / göreve uygunluğun yüzdesel olarak değerlendirme raporu.
 • Kolay ve hızlı doldurulur ve hemen raporlanır.
 • Bireyin bir işi yapmadaki motivasyon ve tatmin düzeyine ilişkin bilgi verir.
 • Yüksek performans gösterecek deneyimsiz adayların tespit edilmesini sağlar.
 • Türk iş dünyası ve normuna göre geliştirilmiştir.
 • Norm grubunda farklı bölüm ve sektörlerde çalışan 2000 kişi vardır.
 • Gerçekleştirilen güvenilirlik analizleri envanterin tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir. Yapılan analizlerde alt boyutlara ilişkin iç tutarlılık katsayılarının 0,75 ile 0,89 arasında değişmesi; tüm test iç tutarlılığın 0,88 olması; test-tekrar test katsayıları ise 0,74 ile 0,83 arasında olması envanterin güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir.

Kullanım Alanları

 • İşe Alım: Özellikle deneyimsiz adayların işe uygunluk düzeylerinin tespit edilmesi.
 • Kariyer planlaması.
 • Gelişmesi gereken alanların tespiti.
 • İşin gerektirdiği mesleki eğilimlerin tespit edilmesi.
 • Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin meslek tercihi ile ilgili yönlendirilmesi.